Bijeenkomst klankbordgroep 14 maart

Onlangs heeft een bijeenkomst plaatsgevonden van de klankbordgroep GPL. Circa 75 ouders en 15 leerlingen waren aanwezig. Centraal tijdens de bijeenkomst stond een evaluatie van GPL aan de hand van een aantal thema’s van het zogenaamde KED-model: doelen, strategieën, coaching, tredes en thema’s, leeromgeving, leermiddelen, leerresultaten, tijd. Na een korte inleiding volgde een zogenaamde post-it ronde waarin iedereen de ruimte kreeg om zijn TOPS (dingen die goed gaan) en TIPS (dingen die beter kunnen) aan te geven voor de 8 thema’s. Daarna werden rond de acht thema’s groepen geformeerd die de opdracht hadden alle TOPS en TIPS te ordenen en de belangrijkste te selecteren. De groep leerlingen dook hierbij op het thema leermiddelen. Na heel wat praten, ordenen en prioriteren werden de belangrijkste TOPS en TIPS gedeeld met alle aanwezigen.
Onderstaand in het kort de belangrijkste TOP en TIP per groep.

Doelen
TOP: manier waarop naar doelen wordt gewerkt draagt bij tot bewustwording en zelfstandigheid.
TIP: tijdige en adequate bijstelling door leerling in overleg met coach.

Strategieën
TOP: opzet van leerdoel naar leertaak voor leerlingen.
TIP: meer aandacht voor leren leren (iedereen leert anders).

Coaching
TOP: tevredenheid over de kwaliteit van de begeleiding van de leerlingen door de (meeste) coaches.
TIP: meer trainen en begeleiden van coaches vanwege kwaliteitsverschillen tussen coaches.
Opmerking: op korte termijn wordt er gestart met intervisie bijeenkomsten voor coaches.

Tredes en thema’s
TOP: het werken vanuit leerdoelen zorgt voor een duidelijke afbakening van de leerstof; de concentrische opbouw van leerdoelen in verschillende tredes en thema’s is fijn.
TIP: het verschil in tempo en niveau van kinderen heeft tot gevolg dat differentiatie nodig is.

Leeromgeving
TOP: variatie in werkplekken.
TIP: ruis in leeromgeving en met name tijdens het maken van evaluaties.

Leermiddelen
TOP: afwisselende bronnen en manieren van leren in de portal.
TIP: waar kun je alles vinden? Er moet een duidelijke structuur komen voor bronnen. Nu staan materialen in Magister en de learning portal.

Leerresultaten
TOP: vakken kunnen op verschillende niveaus afgesloten worden.
TIP: kwaliteit van de feedback is wisselend.

Tijd
TOP: fijn dat leerlingen de workshoptijd zelf kunnen inplannen.
TIP: meer sturing in wat de leerling zou moeten doen in de workshoptijd; blokevaluaties op kortere termijn.
Opmerking: naar aanleiding van deze TIP zijn vanaf nu de bloktoetsen elke week gepland.

Thema overstijgend kwam het afschaffen van de herkansing van tredevakken (blokevaluatie uitgezonderd) uitgebreid ter sprake. Concreet betekent dit dat formatieve evaluaties niet te herkansen zijn en summatieve evaluaties wel te herkansen zijn. De kern van de bezwaren tegen deze verandering waren: er wordt een kans gemist om aan het zelfvertrouwen van de leerling te werken, de extra druk die op een blokevaluatie komt te liggen en het uitstelgedrag van leerlingen voor een blokevaluatie. Het afschaffen van herkansingen zal geëvalueerd en zonodig aangepast worden.

 

Tot slot
Het viel op dat de meningen van de aanwezige ouders en leerlingen over een aantal zaken nogal verschilden. Daarnaast hebben we veel positieve geluiden gehoord met als kern de fantastische coach en dat de leerlingen heel graag naar school komen. Dit stemde heel wat ouders tevreden.