Het LOC-gesprek

Als leerling je eigen leerling-ouder-coach-gesprek (LOC-gesprek) leiden? Bij GPL worden de leerlingen zó gecoacht dat ze kunnen reflecteren en hun voortgang kunnen laten zien aan hun coach én hun ouders.

Eigenaarschap
Eigenaarschap van het leerproces staat centraal bij GPL. Dat gaat niet vanzelf. Een leerling krijgt daarom begeleiding van een coach. Centraal in de wekelijkse gesprekken van leerling en coach staat reflecteren: wat ging goed, wat viel tegen, hoe heb je dingen aangepakt, had je dit ook anders kunnen doen, wat doe je volgende keer (anders)? Van deze gesprekken worden in de Learning Portal verslagen gemaakt door de leerling. Coach en ouders kunnen meekijken en hierop reageren. Een coach begeleidt circa 16 leerlingen. Elke leerling heeft elke week recht op een gesprek met zijn coach van 15 minuten.

Driehoeksgesprekken
De LOC-gesprekken worden op het Stella Maris College steeds meer door de leerling geleid. Het eigenaarschap van het gesprek ligt bij de leerling. De coach schiet pas te hulp op het moment dat de leerling vergeet belangrijke informatie te vertellen. Centraal in het gesprek staat de ontwikkeling en groei van de leerling. Dit is het moment dat de leerling laat zien wat hij wil, hoe hij dat wil en wat daarvoor nodig is.  Het gesprek is gelijkwaardig; het gesprek wordt geleid vanuit de leerling vanuit zijn doelen en behoeftes. De opbrengst van een LOC-gesprek is altijd het formuleren van doelen voor de komende periode. Dit doel kan zijn: op tijd komen, voor jezelf opkomen, een vak op een bepaald niveau doen, het aanleren van leerstrategieën, et cetera.
Elke leerling, ouder en coach heeft recht op drie georganiseerde LOC-gesprekken in een schooljaar.

Wat vraagt dit van de docent?
Om de leerlingen te coachen krijgen de docenten op het Stella Maris College meerdere trainingen. Het gaat onder andere over het voeren van gestructureerde gesprekken, reflecteren en spiegelen. Omdat coaching cruciaal is binnen GPL zijn coaching on the job en intervisie van coaches aspecten die bijdragen aan de kwaliteit van coaching.

Eerste hulp bij iPad-ongelukken

Onze school heeft uit een veelheid aan devices (laptops, tablets, e.d.) gekozen voor de iPad. Rick Okkersen, een van onze leerlingen, helpt leerlingen, docenten en anderen die af toe problemen ervaren met hun tablet. Hij heeft hier zelfs een website voor gebouwd Hulp bij ict problemen.

Klankbord Meerssen 12 december

Op dinsdag 12 december van 19 tot 21 uur vindt de tweede bijeenkomst van de klankbordgroep leerlingen en ouders plaats op locatie Meerssen. We starten in de personeelskamer. Alle ouders en leerlingen zijn van harte welkom!

De bijeenkomsten van ons klankbord staan in het teken van de verdere ontwikkeling van GPL. De inbreng van leerlingen en ouders vinden we daarbij van groot belang. Centraal in de bijeenkomst is terugkijken en vooruitkijken. De ervaringen van leerlingen en ouders zijn daarbij essentieel.

We starten de bijeenkomst plenair met een presentatie over de resultaten van Diatoetsen, methode-onafhankelijke toetsen, betreffende Nederlands, Engels en wiskunde/rekenen. Ook staan we kort stil bij de stand van zaken van een projectweek leerjaar 2. Daarna splitsen we in drie groepen: leerling vaardigheden, vooruitblik leerjaar 3, projectweek Technologie/robotica.