VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg vernieuwt!

Op onze VMBO- locatie, Stella Maris Valkenburg is al behoorlijk wat vernieuwd de afgelopen jaren. Zo is er een leerwerkplein voor de bovenbouw van de Basis – en Kaderberoepsgerichte leerwegen. In de onderbouw is de Basisberoepsgerichte leerweg al actief aan de slag met vernieuwing. De wens om de onderbouw van de Kaderberoepsgerichte leerweg te vernieuwen is er zeker ook. Het management heeft samen met docenten en leerlingen goed nagedacht hoe dit het beste aangepakt kan worden. De conclusie was dat het toekomstbeeld voor het onderwijsconcept van de Kaderberoepsgerichte leerweg nagenoeg overeenkomt met de visie van de innovatiegroep en stuurgroep voor TL, Havo en Vwo.

De Kaderberoepsgerichte leerweg sluit aan bij de onderwijsinnovatie!

Na het horen van dit goede nieuws, ben ik in gesprek gegaan met de heer Wien Bergmans, directeur van locatie Valkenburg. Onderstaand leest u zijn verhaal over de stand van zaken met betrekking tot de onderwijsontwikkelingen aan de beroepsgerichte leerwegen in de onderbouw.

De uitgangspunten bij de ontwikkelingen zijn de beleidsvisie van LVO en de visie van de locatie Valkenburg, vmbo Basis t/m TL. Het doel is om te groeien naar een lerende organisatie om zo het beste in elke leerling naar boven te halen. We willen in een kleinschalige, veilige leeromgeving gevarieerd onderwijs aanbieden:

  • dat betekenisvol en uitdagend is en meer en meer aansluit bij de ontwikkelingen in de veranderende maatschappij;
  • waarbij leerlingen en personeel zich prettig voelen door persoonlijke aandacht;
  • dat leidt tot examenresultaten die boven het landelijk gemiddelde liggen;
  • dat goed aansluit vanuit het basisonderwijs en richting het vervolgonderwijs.

In de Basisberoepsgerichte leerweg is deze stap al gezet
In de onderbouw van de basisberoepsgerichte leerweg is de onderwijsvernieuwing al enkele jaren geleden gestart. Destijds hebben we bewust gekozen voor een kleine klas, omdat veel leerlingen gerichte, specifieke hulp nodig hebben. Schooljaar 2014-2015 is gestart met het ontwikkelen van eigen leermateriaal dat heeft geleid tot invoering van een nieuw vak in de brugklas bij de start van dit schooljaar (Project Algemene Vaardigheden afgekort PAV). Thematisch werken vanuit de vakken: Nederlands, Engels, aardrijkskunde, geschiedenis, rekenen/wiskunde en maatschappijleer. Schooljaar 2015-2016 wordt het leermateriaal voor klas 2 ontwikkeld.

De Kaderberoepsgerichte leerweg gaat beginnen
Begin dit schooljaar heeft het management van de locatie Valkenburg het traject uitgezet voor de leerlingen van de kaderberoepsgerichte leerweg in de onderbouw om te komen tot een onderwijsvorm waarbij personeel en leerlingen optimale prestaties kunnen leveren. We zijn in gesprek gegaan met leerlingen en personeel. Vervolgens hebben we een vrij gedetailleerde visie geformuleerd. Speerpunten uit de gestelde kaders en visie zijn:

  • Er is samenhangend onderwijs, onderwijs in leergebieden op diverse niveaus.
  • Er is sprake van activerende didactiek. In de leerweek en in het lesrooster is ruimte gecreëerd voor de vrije keuze waarin talentontwikkeling kan plaatsvinden (waarbij ook hoort: leren door leerlingen aan leerlingen).
  • Vraaggestuurd onderwijs i.o. met de coach is uitgangspunt.
  • Inhoudelijk en organisatorisch is de onderbouw een afspiegeling van de bovenbouw, waarbij gebruik gemaakt wordt van up to date ICT voorzieningen.
  • Een hoog voorzieningenniveau voor de uitvoering van de zorg is noodzakelijk en is dienstbaar aan alle daarvoor in aanmerking komende leerlingen KB.

Het resultaat van dit proces is de constatering dat er nagenoeg hetzelfde toekomstbeeld is in het onderwijsconcept van de kaderberoepsgerichte leerweg zoals dit ook nagestreefd wordt door het innovatieteam van TL, Havo en Vwo. In deze lijn ligt dan ook het pragmatische besluit van de schoolleiding van de locatie Valkenburg om met de kaderberoepsgerichte leerweg aan te sluiten bij de onderwijsvernieuwing voor TL, Havo en Vwo om zodoende dezelfde onderwijsvorm te realiseren.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *